Skip to content

Gallringsinventering

Gallringsinventering

 1. Före gallring:

  • Genomför en inventering för att snabbt identifiera gallringsbehovet.
  • Planera åtgärden baserat på insamlad data.
  • Kalkylera virkesuttaget för att ge skogsägaren förutsättningar och beslutsunderlag.
 2. Under gallring:

  • Följ upp hur väl entreprenörer genomför gallringen.
  • Säkerställ att arbetet genomförs enligt planen och optimerar tillväxten.
 3. Efter gallring:

  • Justera skogsägarens innehav med korrekt beståndsdata.
  • Dokumentera stamantal/ha, trädslagsfördelning, höjd, etc.
  • Följ upp resterande virkesvolym för att säkerställa långsiktig skogshälsa.
PROVYTA_TGL_Legend_edited

Gödslingsinventering

 1. Effektivisering av gödslingen:

  1. Dokumentera och rita in gränser för rätt bestånd.
  2. Identifiera och avgränsa områden som inte bör eller får gödslas.
  3. Optimering av gödselinsatsen för att öka lönsamheten.
 2. Naturhänsyns dokumentation:

  1. Integrera naturhänsyn i gödslingsprocessen för att bevara ekosystemet.
  2. Dokumentera och justera för att minimera påverkan på omgivande miljö.
 3. Bestånds- och arealjusteringar:

  1. Uppdatera beståndsdata och arealinformation efter genomförd gödsling.
  2. Anpassa trädslagsfördelningen efter behov för att främja önskad skogssammansättning.